Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

deľba práce

systém určujúci rozsah pracovných povinností členov rodiny. V podmienkach, keď rodina bola roľníckou alebo remeselníckou výrobnou jednotkou, bolo najdôležitejšie delenie podľa pohlavia. Muž pravidelne zabezpečoval výrobnú sféru, žena mu podľa možností a potreby pomáhala, v prvom rade sa však starala o domácnosť a deti. Ďalším kritériom bol vek. Do rôznych pracovných úkonov sa zapájali aj deti. Rozsah ich práce narastal úmerne veku, zručnosti a fyzickej sile. Pritom otec zaúčal synov, matka dcéry. S procesom starnutia sa pracovné aktivity prispôsobili reálnym možnostiam jednotlivcov. Po 2. svetovej vojne rodina prestáva byť výrobnou jednotkou. Postupne dochádza k deľbe práce v domácnosti na princípe vzájomnej zastupiteľnosti. V mestách, ale aj na vidieku sa muži stále častejšie zapájajú do domácich prác a výchovných aktivít, ktoré sa predtým považovali za výlučne ženské.

Autor: Peter Salner

Pozri aj: ---
Literatúra: Švecová, S.: Príbuzenské vzťahy v Čičmanoch a postavenie ženy v rodine. In: Slovenský národopis, roč. 15, 1967, 321-374.