Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

bezdetnosť

jav, keď osoby, ktoré prešli reprodukčným biologickým obdobím, nemajú deti. Môže byť nechcená (neplodnosť) a cielená (napr. v prípade rímskokatolíckeho kňazského a rehoľného celibátu). Bezdetné manželstvo v tradičnom dedinskom spoločenstve sa považovalo za nenaplnené (nepožehnané), bez opory dorastajúcej generácie na zabezpečenie v starobe a zachovanie rodu. Existovali praktiky, ktorými sa bezdetnosti v tradičnej kultúre predchádzalo a zmierňovali sa spoločenské dopady. Patria sem magické úkony, adopcia, prax tehotných mladúch, manželstvá na skúšku alebo výpomoc náhradným partnerom. Pre bezdetných manželov úloha krstných rodičov predstavovala jednu z ciest, ako sa stať súčasťou obyčajového života obce. Dochovanie si mohli zabezpečiť spolníctvom alebo testamentom. Aby zanechali na seba pamiatku, stávali sa fundátormi dedinských sakrálnych plastík, kaplniek, prípadne nehnuteľnosti odkázali cirkvi.

Autor: Zora Apáthyová-Rusnáková

Pozri aj: plodonosná mágia, prespanka, adopcia, spolníci, dochovanie
Literatúra: Švecová, S.: Príbuzenské vzťahy v Čičmanoch a postavenie ženy v rodine. In: Slovenský národopis, roč. 15, 1967, č. 3, 321-385.