Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

industrializácia

proces vytvárania prevahy strojovej veľkovýroby v národnom hospodárstve. Zabezpečuje premenu agrárnej alebo agrárno-priemyselnej krajiny na priemyselne–agrárnu alebo priemyselnú. Deje sa to spriemyselnením remeselných činností a vytváraním nových činností (výrobných odvetví aj služieb) v procese priemyselnej revolúcie. Priemyselná produkcia je masová výroba, ktorá svojou štandardizáciou a veľkými sériami, určenými národnému alebo medzinárodnému trhu, nahrádza ručnú alebo remeselnú výrobu. Industrializácia mení vzťahy výrobcu ku konzumentovi. V predindustriálnom systéme prevládajú medzi výrobcom a konzumentom priame, osobné vzťahy, ktoré uľahčujú recipročnú adaptáciu a spoločné modelovanie. Kultúru priemyselnej epochy charakterizuje štandardizácia, odosobnenosť a rýchla zmena výrobkov. Industrializácia prispieva k ústupu miestnych regionálnych aj národných zvláštností, rozrušuje pôvodnú dedinskú – prevažne roľnícku pospolitosť, a tým aj tradičnú kultúru v niektorých jej zložkách a prejavoch. Časť dedinského obyvateľstva odchádza do blízkosti priemyselných závodov a miest. Industrializácia ovplyvnila tradičnú kultúru vo viacerých oblastiach. V oblasti výroby zavádzaním obrábacích strojov do remeselníckych dielní, poľnohospodárskych strojov a nových materiálov. V oblasti obchodu priniesla premenu trhového obchodu s priamym kontaktom výrobcu a spotrebiteľa na obchod stacionárno-trhový alebo stacionárny, spolu s masovým rozšírením nových výrobkov a vytváraním nových potrieb. Väčšina dedinského obyvateľstva sa zo samozásobiteľov mení na trhových konzumentov. Vplyvom industrializácie sa zväčšili sociálne rozdiely, utvorili sa nové sociálne skupiny – robotníci, technická inteligencia, buržoázia, čo zmenilo sociálnu štruktúru a spoločenské vzťahy.

Autor: Michal Kaľavský

Pozri aj: ---
Literatúra: Jaura, Zdeno, Východiská a predpoklady socialistickej industrializácie Slovenska, Bratislava, Veda, 1988
Londák, Miroslav, Otázky industrializácie Slovenska (1945–1960), Bratislava, Veda, 1999