Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

národopis

súborné označenie pre vedné disciplíny etnografia a folkloristika, v súčasnosti málo používané. Termín sa na Slovensku zaviedol v 19. storočí v duchu inojazyčných príbuzných názvov – lidopis v Česku, néprajz v Maďarsku, ludoznawstvo v Poľsku alebo Volkskunde v nemecky hovoriacich krajinách. V odbornej spisbe na Slovensku termín zaviedol Pavol Jozef Šafárik v roku 1842 v diele Slovanský národopis. Národopis ako vedná disciplína sa formoval súbežne s rozvojom národných hnutí a v súlade s ideami o národnom duchu. Predmetom bádania národopisu v druhej polovici 19. a v prvej polovici 20. storočia bola ľudová kultúra a za jej nositeľa sa chápal národ alebo ľud. V zmysle dobových politických a filozofických názorov sa pojmy národ a ľud často stotožňovali. Používanie termínu pretrvalo do súčasnosti v niektorých názvoch, ako napríklad časopis Slovenský národopis alebo Národopisná spoločnosť Slovenska. Vysokoškolské, vedeckovýskumné a kultúrne pracoviská, ktoré pôvodne niesli v názve termín národopis/ národopisný sa spravidla koncom 20. storočia premenovali, použijúc termín etnológia/ etnologický.

Autor: Mojmír Benža

Pozri aj: etnografia, etnológia, folkloristika
Literatúra: Leščák, M.: Úvahy o predmete národopisného bádania. In: Slovenský národopis, roč. 17, 1969, 369–380.
Leščák, M.: Horizonty súčasného národopisu (od etnológie cez etnografiu, ľudovedu, národopis k etnológii). In: Muzeum, 1991, 1-5.
Melicherčík, A.: Teória národopisu. Tranoscius, Liptovský Svätý Mikuláš 1945.