Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

materiálna kultúra

oblasť kultúry zahŕňajúca materiálne výsledky ľudskej činnosti. V rovine poznania možno materiálnu kultúru oddeliť od duchovnej a spoločenskej, s ktorými tvorí jednotu ľudskej kultúry – cieľavedomej aktivity človeka (spoločenstva) pri organizovaní svojho materiálneho prostredia. V európskej vede sa často chápala ako civilizácia a pod termínom kultúra sa rozumela len jej duchovná časť. Definície materiálnej kultúry vychádzali z premisy, že každý výsledok ľudskej aktivity vypovedá určitým spôsobom o socio-kultúrnej situácii, v ktorej vznikol. Práve jej rôznosť podmienila kultúrnu diverzitu, ktorá je dôkazom schopnosti človeka (spoločenstva) adaptovať sa na konkrétne životné podmienky. Tradičná materiálna kultúra, pokiaľ jej to historické a sociálno-hospodárske podmienky vývinu dovoľovali, sa vyznačovala veľkou stabilitou svojho kultúrneho systému. Opakujúce sa kultúrne prejavy s osobitnými znakmi boli v etnológii označované ako typy. Na ich základe bádatelia určovali regionálne a etnické znaky materiálnej kultúry. Materiálna kultúra má však vo svojej podstate rovnako i schopnosť prijímať kultúrne informácie z okolitého prostredia (inovácie). V kontaktných zónach rôznych kultúr niekedy stráca svoje regionálne či etnické špecifiká a stáva sa výslednicou konkrétnych prírodných, historických a hospodársko-sociálnych podmienok. Z pohľadu príslušného spoločenstva rôzne javy môžu získať aj charakter regionálnych alebo etnických znakov.

Autor: Peter Slavkovský

Pozri aj: duchovná kultúra, ľudová kultúra, spoločenská (sociálna) kultúra, tradičná kultúra
Literatúra: Dějiny hmotné kultury (1, 2). Vedúci autorského kolektívu J. Petráň. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1985.
Etnografický atlas Slovenska (komentáre). Národopisný ústav SAV, Bratislava 1981.
Etnografický atlas Slovenska. Vedúca autorského kolektívu S. Kovačevičová. VEDA, vydavateľstvo SAV, Slovenská kartografia a Národopisný ústav SAV, Bratislava 1990.
Slavkovský, P.: Etnicita a civilizačné trendy v materiálnej kultúre. In: Etnológia a kultúrne dedičstvo. Ústav etnológie SAV, Bratislava 2001, 138 – 144.