Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

kultúrne dedičstvo

súbor materiálnych, sociálnych a duchovných výsledkov tvorivej práce predchádzajúcich generácií, ktoré tvoria historické kontinuum a súčasť kultúry. Ako systém akumulovaného poznania, výsledkov materiálnych i nemateriálnych prejavov činnosti človeka (spoločenstva) prenášaný z generácie na generáciu, je často unikátnym prejavom viazaným na určité historické, lokálne, regionálne či etnické spoločenstvo. Je predpokladom jeho identifikácie. V súčasnosti sa najmä vďaka dokumentom UNESCO kultúrne dedičstvo študuje v dvoch rovinách – ako hmotné a nehmotné.

Autor: Peter Slavkovský

Pozri aj: etnológia, kultúra, tradičná kultúra, tradičná ľudová kultúra
Literatúra: Dokumenty UNESCO:
Dohovor o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva (2003);
Dohovor o ochrane a podpore rozmanitostí kultúrnych prejavov (2005).