Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

kultúra

dynamický systém nazhromaždeného poznania, vzorov správania, materiálnych (hmotných) i nemateriálnych (nehmotných) javov ľudskej činnosti, prenášaný z generácie na generáciu. Pojem patrí ku kľúčovým a neustále diskutovaným pojmom v spoločenských vedách, jeho chápanie sa mení v závislosti od teoretických a metodologických názorov autorov. Za základné charakteristiky kultúry, v ktorých sa zhoduje väčšina autorov, možno považovať:

a) existenciu vzorov správania, ktoré si človek osvojuje a prenáša a ktoré tvoria odlišné formy kultúry;

b) základné jadro kultúry spočíva v tradovaní, teda v historicky odvodených a selektovaných ideách a s nimi súvisiacich hodnotách;

c) kultúrne systémy možno považovať jednak za produkty predchádzajúcej činnosti ľudí, jednak za prvky, ktoré podmieňujú ďalšiu ľudskú činnosť.

Proces medzigeneračného odovzdávania kultúry zahŕňa okrem stabilizujúcich prvkov (napríklad tradicionalizmus, konformné správanie) i prvky dynamizujúce kultúrny systém (napríklad výber alebo popretie tradičných prvkov, alternatívne formy správania, rozhodovacie procesy). Spolu s politickými, historickými, ekonomickými, ideovými a inými zmenami a vplyvmi z iných kultúr stávajú sa uvedené procesy zdrojmi kultúrnych inovácií a premien.

Autor: Dušan Ratica

Pozri aj: ľudová kultúra, materiálna kultúra, spoločenská (sociálna) kultúra, tradičná kultúra
Literatúra: Murphy, R. F.: Úvod do kulturní a sociální antropologie. Sociologické nakladatelství (SLON), Praha 1998.
Benedict, R.: Vzory kultúry. Kalligram, Bratislava 1999.