Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

etnológia

vedná disciplína, ktorá sa zaoberá kultúrou a spôsobom života človeka ako člena určitej spoločnosti. Etnológia skúma súčasné kultúrne prejavy spravidla s ohľadom na ich historickú perspektívu, zaoberá sa vývojom kultúry i otázkami kultúrnej zmeny. Súčasťou predmetu etnologického výskumu je i historické štúdium ľudovej kultúry, ktorá vo viacerých európskych krajinách, vrátane Slovenska, tvorí významnú súčasť kultúrneho dedičstva. Hlavnou metódou získavania empirických poznatkov o kultúrnych javoch a konaní človeka je v etnológii terénny výskum. Pomocou pozorovania a rozhovorov s ľuďmi etnológia popisuje a analyzuje určitú kultúru vo vzťahu k istej spoločnosti v konkrétnom čase a priestore. Zároveň etnológia využíva historické a súčasné pramene rôzneho druhu (napr. archívne pramene, štatistické údaje a iné) ako ďalšie materiály k svojim empirickým terénnym údajom. Termín etnológia použil v našom prostredí prvýkrát Adam František Kollár v roku 1783, ktorý pod ním chápal vedu o počiatkoch rôznych národov (veda o etnogenéze). Súčasná etnológia na Slovensku do istej miery nadväzuje na vednú disciplínu národopis, ktorá sa rozvíjala v 19. a v 20. storočí, ale jej predmet bádania sa rozšíril a zmenil. Za najvážnejší posun od národopisu k etnológii možno považovať odklon od historického, typologického štúdia tradičnej (ľudovej) kultúry vlastného národa smerom ku komplexnejšiemu štúdiu človeka, kultúry a spoločnosti. V súčasnosti sa etnológia často chápe ako súčasť antropologických vied, metodologicky i teoreticky v mnohom nadväzuje na bádanie v sociálnej a kultúrnej antropológii. Vo svojich výskumoch o tradičnej kultúre zároveň spolupracuje so sociálnou a kultúrnou históriou, vzhľadom na estetické kvality niektorých kultúrnych javov i s umenovednými disciplínami.

Autor: Gabriela Kiliánová

Pozri aj: etnografia, folkloristika, národopis
Literatúra: Kiliánová, G. : Etnológia na Slovensku na prahu 21. storočia: reflexie a trendy. In: Slovenský národopis, roč. 50, 2002, č. 3-4, 277-291.
Niedermüller, P.: Európska etnológia: nová veda pre „nový“ svet? In: Slovenský národopis roč. 50, 2002, č. 3-4, 292-300.