Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

duchovná kultúra

pojem z terminologického aparátu disciplíny etnológia, nazývanej na Slovensku približne do začiatku 90. rokov 20. storočia prevažne národopis. V užšom pohľade pojem patriaci do etnografie, ktorá v 20. storočí na Slovensku spolu s folkloristikou tvorila odbor národopis. Pojem označoval predmet etnografického bádania, ktorým boli vedomosti, názory a predstavy o kozme, prírode, človeku a spoločnosti, a o reálnych i domnelých vzťahoch medzi nimi. Zbieranie údajov, dokumentácia a štúdium tejto sféry kultúrnych javov sa realizovali na úrovni menších tematických okruhov označovaných pojmami ako zvyky, obrady, obyčaje, povery, mágia, veštby, nadprirodzené sily a bytosti, liečenie, tradičná metrológia a iné. V 2. polovici 20. storočia sa uvedené tematické okruhy zahŕňali aj pod širší pojem spoločenská alebo sociálna kultúra, kam okrem nich disciplína priraďovala i problematiku rodiny, príbuzenstva, manželstva, susedstva a podobne.

Autor: Katarína Popelková

Pozri aj: národopis, zvykoslovie, zvyk, obrad, spoločenská (sociálna) kultúra
Literatúra: Horváthová, E.: Teoretické otázky súčasnej etnografie. In: Slovenský národopis, roč. 21, 1971, 311-317.
Horváthová, E.: Dynamika tradície v oblasti duchovnej kultúry. In: Slovenský národopis, roč. 34, 1986, 92-104.
Jakubíková, K.: Teoretické východiská ku štúdiu obyčajov. In: Slovenský národopis, roč. 28, 1980, 612-621.