Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

odzemok

Hajduky. Habovka (okr. Tvrdošín). Vedecký archív ÚEt SAV, foto T. Szabó 1980.

(hajduk, hajduch, hajdúsky tanec, kozák, kozačka, Poza bučky, valaský tanec, Jánošíkov tanec, zbojnícky)

mužský tanec starého štýlu s príznačnou drepovo-skokovou motivikou. Hlavnými interpretmi boli pastieri a valasi hornatých oblastí. Najstaršia zmienka je z roku 1514. Odzemky sú však staršie a viažu sa k vojenským, šľachtickým, zbojníckym a pastierskym tancom, aj k moreske. V 19. a 20. storočí sa na vidieku tancovali ako príležitostné, fyzicky náročné tance.

Odzemok je prevažne sólový, zriedkavejšie skupinový tanec po kruhu, vo dvojici alebo štvorici. Pestrá tanečná motivika s drepmi a skokmi sa používa najmä v sólovom odzemku. V skupinovej forme sa popri improvizačnom princípe uplatňuje aj jednotné tancovanie motívov, pričom sa striedajú oddychové a drepovo-skokové úseky. Často sa tancoval s valaškou, palicou, fokošom, sekerou, kosou, metlou, ale aj klobúkom alebo fľašou, ktoré umožňovali ukázať tanečnú obratnosť. Motívy odzemku (nie ako samostatný tanec) sa vyskytovali v betlehemských hrách a tanečno-motivické analógie nachádzame aj v niektorých mužských tancoch (ovči zdych), v mládeneckých tancoch a verbunkoch, v družbovskom tanci, ako aj v mužskom prejave niektorých párových tancov. Výnimočne ho tancovali aj ženy. Hudobný podklad tvorila najčastejšie pieseň Po valasky od zeme… v regionálnych obmenách (iba zriedkavo odlišné, napríklad na východe melódia blízka ukrajinským kozákom). Hudobný sprievod pozostáva z opakovania nápevu sláčikovou hudbou, harmonikou, v staršej podobe gajdami a píšťalkou.

Odzemok bol rozšírený na celom území, v priebehu 20. storočia zanikal najmä na južnom a západnom Slovensku. Vo vidieckom repertoári pretrvali do súčasnosti predovšetkým sólové formy ako príležitostné exhibície s menej náročnou motivikou. Uplatňuje sa najmä vo folklórnych kolektívoch.

Autor: Dana Kľučárová

Pozri aj: betlehemská hra, cindruška, družbovský tanec, fašiangové tance, hajdúsky tanec
Literatúra: Dúžek, S. – Garaj, B.: Slovenské ľudové tance a hudba na sklonku 20. storočia. Bratislava 2001.
Zálešák, C.: Ľudové tance na Slovensku. Bratislava: Vydavateľstvo Osveta, 1964.

video

Odzemok. Suchá Hora. Ukážka z filmu Slovenské ľudové tance, 1951. Národný filmový archív Slovenského filmového ústavu Bratislava.