Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

mládenecké tance

Tanec šórový. Folklórna skupina Vernár (okr. Brezno). Vedecký archív ÚEt SAV, foto T. Szabó 1969.

mužské sólové alebo zriedkavejšie skupinové tance staršieho pôvodu. Mládenci ich tancovali na zábavách, no boli aj súčasťou špeciálnych obradových príležitostí, ako napríklad pri prijímaní chlapcov medzi mládencov alebo na svadbe, pri ktorých sa mali preukázať tanečné schopnosti a fyzické danosti interpreta. Variácie mládeneckých tancov sa vyskytujú aj v tanečnom vrcholení rozkazovačiek, cifrovaní a v mužských improvizáciách krútivých tancov. Tancovali sa najčastejšie ako sólové improvizované tance alebo v skupine. Základ ich choreografickej stránky tvorila vysoká miera improvizácie, ktorá spočívala vo využívaní početných tanečných motívov prevažne skočného rázu, interpretovaných osobitým, regionálne, lokálne aj individuálne značne vyhraneným tanečným štýlom.

Hudobný podklad k mládeneckým tancom tvorili najčastejšie inštrumentálne živé piesne vo svižnom tempe, ktoré sa na zábavách hrávali bežne ku krútivým tancom. Špeciálny hudobný podklad bol zriedkavý (napr. bašistovská). V niektorých regiónoch Slovenska sa vyskytovali osobité regionálne formy mládeneckých tancov. Napríklad na západe skoky, o kosírky, hošije – súťaživé skočné tance o najlepší tanečný výkon. Na strednom Slovensku podpolianske rozkazovačky a horehronsko-gemerský šorový. Na východe bašistovská a individuálny, tanečne náročný parobsky bez konkrétneho zaužívaného pomenovania, ktorý pozostával z kombinácií skočného cifrovania, zrážania chodidiel a piet (čerkanie ostrohami) a z rytmických úderov: pľasov a tleskov (čapáše).

Mládenecké tance boli v minulosti celoslovensky rozšírené a frekventované, v súčasnosti ojedinele dožívajú predovšetkým v obradných formách na svadbách alebo ako súčasť párových krútivých tancov. S obľubou sa uplatňujú v choreografických scénických spracovaniach folklórnych kolektívov.

Autor: Dana Kľučárová

Pozri aj: bašistovská, krútivé tance, marhaňská, mládenecký spolok, pokonný tanec, rozkazovačky
Literatúra: Dúžek, S. – Garaj, B.: Slovenské ľudové tance a hudba na sklonku 20. storočia. Bratislava 2001.
Zálešák, C.: Ľudové tance na Slovensku. Bratislava: Vydavateľstvo Osveta, 1964.