Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

fašiangové tance

Fašiangový tanec Turkov. Štefanov (okr. Senica). Vedecký archív ÚEt SAV, foto H. Bakaljarová 1988.

skupina tancov, ktoré sú významovo späté s fašiangovými obchôdzkami a zábavami v závere fašiangového obdobia. Podľa funkčnej viazanosti rozlišujeme fašiangové tance obradové, ďalej neobradové s pevnou väzbou na fašiangy a tance bez špecifickej väzby k fašiangom. Patria sem:

1. tance na úrodu (pre konope, na ľan), v ktorých výskoky tancujúcich, zdvíhanie a vyhadzovanie tanečníc do výšky mali privodiť želanú úrodu. Vyskytovali sa na pomedzí západného a stredného Slovenska;

2. tance s klátikom: fašiangovníci priviazali tanečnici klátik na nohu alebo zavesili okolo krku a následne tancovali bežné párové krútivé tance (západné Slovensko);

3. tance s ražňami: pohybovo jednoduché mládenecké tance, v ktorých tanečníci krúžia, poskakujú okolo ražňa zapichnutého do povaly, podlahy, alebo držiac ražne sa krútia a tlčú nimi o zem (južná časť stredného Slovenska);

4. reťazové palicové tance;

5. obručový debnársky tanec;

6. verbunkový tanec Turkov, ktorý má formu tanečného dialógu veliteľa a Turkov (Šaštín a okolie);

7. tance maškár: spontánne tanečné improvizácie alebo adaptácie párových tancov. Stabilnejšiu formu majú skupinové tance maškár (napr. Herivašci v Štefanove);

8. tance prenesené k fašiangovej tradícii: rozličné tance, tanečné hry a ceremoniály zväčša staršieho pôvodu, ktoré boli všeobecne rozšírené, ale v procese zanikania sa pričlenili k fašiangom. Takými sú napríklad zástupový napodobovací káčerový tanec, zbojnícky tanec, šatkovec, lopatkový tanec, Adamica a iné.

Popri týchto fašiangových tancoch sa dnes tancujú i nešpecifikované ľudové tance (párové krútivé, polky a valčíky), ktoré suplujú zanikajúce fašiangové tance.

Autor: Dana Kľučárová

Pozri aj: debnársky tanec, fašiangy, krútivé tance, obchôdzky, palicové tance
Literatúra: Dúžek, S.: Ľudové tance vo fašiangových obyčajoch na Slovensku. In: Musicologica Slovaca, Ľudové, hudobné a tanečné zvykoslovie. Bratislava 1989, . 173 a nasl.
Dúžek, S.: Premeny fašiangových tancov a obyčají na Slovensku. In: Ethnomusicologicum 2, 1995, 99-110.