Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

bábka

Bábky Gašparka zo zbierky A. Anderleho (Banská Bystrica). Archív diapozitívov Ústavu etnológie SAV. Foto H. Bakaljarová 1989.

napodobenina bytosti, ktorú vedie a oživuje bábkoherec. Ľudoví bábkari používali najmä marionety ovládané zhora drôtom a niťami, upevnenými na vahadlo. Zhotovovali si ich sami, ale hlavičky vyrezávali zväčša ľudoví rezbári (majster Ilčík z Piargu, F. Brezňanský z Hodruše, M. Foukal z Liskovej, J. Matušík z Rajca). Zobrazovali živých ľudí, démonické bytosti (čerta, vodníka, ježibabu), zo zvierat koníka pre Gašparka. Jednu súpravu tvorilo okolo 20 postáv. Menšie bábky (okolo 40 cm) boli ľahšie prenosné a dokázal ich ovládať jeden bábkoherec, väčšie (80–120 cm) si vyžadovali javisko široké až do 4 m. Po roku 1912 sa k nám dostali prvé sériové, tzv. Alšove bábky, ktoré podľa návrhu Mikuláša Aleša vyrábala pražská firma Münzberg. Deti si zhotovovali bábky napr. aj zo zemiakov alebo rôzne prstové bábky – maňušky. Vo vianočných hrách sa používali bábky typu javajky, ktoré boli ovládané zospodu.

Autor: Daniel Luther

Pozri aj: bábkové divadlo, ľudoví bábkari, hra o Herodesovi, vianočné hry
Literatúra: Hamar, J.: Ľudové bábkové divadlo a bábkar Anton Anderle. Bratislava 2008.
Hamar, J.: Hry ľudových bábkarov Anderlovcov z Radvane. Bratislava 2010.

galéria