Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

uspávanky

piesne spievané pri uspávaní alebo kolísaní detí. Obsahom uspávaniek sú motívy privrávania sa k dieťaťu, zmienky o speve, príprave jedla či citovom rozpoložení mladej matky. Časté je použitie zvukomalebných slov (haju, haju; beliže mi, beli), opakovanie (usniže mi, usni) či hravé texty v podobe rečňovaniek: „Buvi, buvi, buvi, perečko mi uvi“. Text tvoria väčšinou jednostrofické celky, ktoré sa pri speve kombinujú. Obvykle sú vystavané zo šesťslabičných veršov. Nápevy uspávaniek tvoria prevažne jednoduché tonálne štruktúry v rozsahu kvarty, kvinty, ojedinele aj väčšieho rozsahu. Majú dvoj- alebo štvordielnu hudobnú formu, rytmus je prevažne parlandový, pre recitatívne typy je zase príznačné pravidelné metrum. Vzťah melódie a textu je voľný, na jeden nápev sa improvizovane spievajú rozličné variácie textov. V niektorých nápevoch badať súvislosti so svadobnými piesňami a trávnicami. Vyskytujú sa aj improvizované nestrofické prejavy s amorfnou formou. Uspávanky sa najdlhšie uchovali v niektorých oblastiach východného Slovenska, kde boli ešte v 2. polovici 20. storočia výnimočne zaznamenané aj v interpretácii starších mužov.

Autor: Eva Krekovičová

Pozri aj: ---
Literatúra: ---