Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

svadobné nôty

Svadobná z Hrušova (okr. Veľký Krtíš), 1977.

sú súborom obradných a cez celú svadbu opakovaných nápevov. Z hudobno-štýlového hľadiska patria k starším roľníckym a pastierskym vrstvám. Texty sú veľmi rozdielneho charakteru, viažu sa vždy na konkrétne obradné úkony. Rozsah svadobných nôt v celoslovenskom kontexte zahrňuje viac ako 1000 rôznych melodických typov. Sú vo veľkom regionálnom rozptyle a spravidla v súlade s lokálnym alebo regionálnym hudobným nárečím. Spravidla sa v rámci jednej svadby spievajú 2-3 svadobné nôty, ktoré sa pri žiadnych iných príležitostiach neobjavujú. Sú to nápevy, ktoré môžeme označiť za ústrednú hudobnú myšlienku svadby, sú dôverne známe celému domácemu lokálnemu spoločenstvu. Spievajú sa v rámci dôležitých obradných fáz. Charakterizuje ich permanentná variabilita, ktorá sa však pohybuje v rámci základných melodických modelov štýlu svadobných nôt (podľa výskumu 49% patrí ku kvart- a kvinttonálnej melodike, nové piesne sú zastúpené 33%; 69% má dvoj- a štvordielnu formu, z ktorých 30% sa obmedzuje na dva rozdielne motívy; 81% nápevov má otvorenú formu, ako je tomu v archaických štýlových vrstvách). Veľká časť nápevov okrem tanečných (napr. družbovský alebo sviečkový tanec) je voľne recitovaná a metricky – taktami striktne neviazaná. 5-6 slabičné štvorveršia sú základným stavebným prvkom svadobných nôt. Na svadobný obrad prísne viazané nápevy tvoria 1/3 svadobného repertoáru, z ktorých najväčšiu skupinu spievajú pri čepčení, odobierke z rodičovského domu, na ceste do kostola a na ceste do domu ženícha. Z piesní spievaných na svadbe sa 41% textov dotýka bezprostredne tematiky svadby, ostatná časť je spätá rôznymi témami – najmä ľúbostnými, dievockými, žartovnými piesňami, baladami a pod. Sú sprevádzané deklamovanými a dramatickými prejavmi.

Autor: Alica Elscheková

Pozri aj: svadba
Literatúra: Elscheková, A.: Svadobné nôty a svadba. Rytmus 38, 1987, 16–18.
Járek, M. – Luther, D.: Svadobné piesne a obyčaje z okolia Nitry. Bratislava 1986.
Elscheková, A.: Svadba a svadobné piesne. In: Musicologica Slovaca 14. Bratislava 1988, 72–122.

audio

Svadobná z Hrušova (okr. Veľký Krtíš), 1977.

Ideme na sobáš... Svadobná pieseň cestou na sobáš z Trenčianskej Turnej (okr. Trenčín). Spieva Helena Divincová, 2009. Archív Jozefa Lehockého.