Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

spevák

Ľúbostná pieseň z Gočova (okr. Rožňava), 1963.

(spevár)

interpret folklórnych piesní, ktorý je obvykle aj nositeľom časti piesňovej tradície, prípadne i aktuálneho repertoáru. Znalosť piesní a spôsob ich interpretácie získavajú speváci v rodine, ale tiež od vrstovníkov a nadpriemerných interpretov zo svojho prostredia. K vynikajúcim a dobrým spevákom vo folklórnom prostredí patria nielen jednotlivci, ale často aj celé rodiny. Dôležitý je spravidla ich talent, dobrá pamäť, prednesový štýl v duchu kolektívnej normy, a najmä spevácka pohotovosť pri kolektívnom spievaní, u niektorých osobností (v závislosti od druhu piesne) aj schopnosť improvizácie. Keďže piesne sa vyznačujú pomerne dlhým potenciálnym pretrvávaním v pamäti nositeľov, z hľadiska životnosti piesne a uchovávania informácií o nich zohrávajú svoju úlohu aj speváci, považovaní vo svojom okolí za priemerných. Repertoár mužov všeobecne býva v porovnaní so ženami tematicky užší, špecializovaný na charakteristické mužské piesne (regrútske, vojenské, pastierske a pod.). No aj medzi nimi nachádzame vynikajúcich spevákov (napr. Ján Ondrejča z Čičmian či Adam Chvastek z Riečnice). Archaickejšie alebo pamäťovo náročnejšie piesne však uchovávajú najmä ženy. Repertoár dobrých speváčok obsahuje okolo 100–150 i viac piesní. Výnimočné osobnosti inklinujú k dvom speváckym typom nositeľov, z ktorých oba zohrávajú dôležitú úlohu v mechanizme uchovávania tradície. Prvý typ sa vyznačuje vysoko nadpriemernou pamäťou. Príkladom je M. Zajacová (1906) z Trenčína-Záblatia, u ktorej zaznamenala J. Kováčová do 1200 piesní. Druhým z nich sú speváci s mimoriadne tvorivými schopnosťami, ako M. Mezovská (1939) z Liptovske Tepličky, autorka cca 150 piesní aj s melódiami. Prvé monografie speváčok folklórnych piesní na Slovensku vydali K. Plicka a J. Kresánek.

Autor: Eva Krekovičová

Pozri aj: ---
Literatúra: Plicka, K.: Eva Studeničová spieva. Martin 1928.
Kresánek, J.: Zuzka Selecká spieva. Martin 1943.

audio

Ľúbostná pieseň z Gočova (okr. Rožňava), 1963.

Keď som mašírovav… Spieva Anna Brachnová, zo Zvolenskej Slatiny (okr. Zvolen), 2004. Archív Koordinačného centra TĽK.