Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

lúčne piesne

Na lúke. Brvnište (okr. Považská Bystrica). Prevzaté z publikácie Elscheková A. – Elschek, O.: Úvod do štúdia slovenskej ľudovej hudby. Bratislava 2005, 88.

skupina folklórnych piesní lyrického charakteru, ktoré sa spievali pri niektorých prácach vo voľnej prírode. Tvoria ich najmä piesne viazané funkčne a tematicky s prácou okolo sena (hrabanie, kosenie), známe ako trávnice a ich interpretmi boli ženy. Mužským variantom trávnic sú kosecké piesne. S lúčnymi piesňami úzko súvisia tiež ujúkania, vykríkačky a podobné menšie útvary.

Autor: Eva Krekovičová

Pozri aj: kosecké piesne, trávnice, ujúkanie
Literatúra: Urbancová, H.: Trávnice – lúčne piesne na Slovensku. Ku genéze, štruktúre a premenám piesňového žánru. Bratislava 2005.

audio

Na lúke. Brvnište (okr. Považská Bystrica). Prevzaté z publikácie Elscheková A. – Elschek, O.: Úvod do štúdia slovenskej ľudovej hudby. Bratislava 2005, 88.