Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

kosecké piesne

piesne mužov, ktoré boli tematicky a funkčne spojené so spoločným kosením lúk. Táto spevná príležitosť ich radí aj k iným lúčnym piesňam, s ktorými ich spája nielen prostredie, v akom sa spievajú, ale aj podobnosti v textovej i hudobnej zložke. Tematika textov sa viaže k práci (koseniu) a prírodnému prostrediu lúk, časté sú ľúbostné motívy, ale aj prekáravé, žartovné texty. Prevládajú v nich štvorveršové šesťslabičníky, ktoré nezriedka fungujú ako monostrofy a vyznačujú sa voľnou väzbou s melódiami. Nápevy spravidla nemajú pravidelne členený rytmus, je pre ne charakteristické predlžovanie kadenčných tónov a prevládajúca kvart- a kvinttonálna štruktúra. Kosecké piesne patria k roľnícko-pastierskej hudobnoštýlovej vrstve. Zachovali sa v piesňovom repertoári podhorských obcí najmä na strednom Slovensku.

Autor: Eva Krekovičová

Pozri aj: lúčne piesne
Literatúra: Urbancová, H.: Trávnice – lúčne piesne na Slovensku. Ku genéze, štruktúre a premenám piesňového žánru. Bratislava 2005.

audio

Kosilo by sa mi... Mužská spevácka skupina zo Šumiaca (okr. Brezno), 2010. Archív Koordinačného centra TĽK.