Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

kancionál

Z hlubokosti k tobě volám všehomúci, věčný Bože... Kancionál J. Silvána Písně nové a na sedm žalmů kajících a jiné žalmy, 1536 (výňatok). Prevzaté z knihy R. Brtáňa Historické piesne. Bratislava 1953, prílohy.

zbierka duchovných anonymných piesní folklórneho, poloľudového a umelého pôvodu. Môže pozostávať z rukopisných aj tlačených piesní, obsahuje texty s melódiami aj bez nich. Vo funkcii spevníka slúžili kancionály pri pobožnostiach alebo náboženských úkonoch počas jednotlivých častí dňa. Kancionály známe zo Slovenska vychádzali vo všeobecnosti zo zľudoveného repertoáru, čerpajúceho z gregoriánskeho chorálu, stredovekých latinských duchovných piesní, piesní českej reformácie a z domácej tvorby. Rozšírenie tvorby duchovných piesní a kancionálov bolo v období renesancie. Náboženská tvorba, v baroku dominujúca, poznačila piesne pesimizmom a mysticizmom. Kým u katolíckych autorov prevládali ľudovejšie piesne, evanjelickí autori preferovali umelé a poloľudové diela s moralitným či historickým obsahom. Od prvej tretiny 18. storočia sa objavujú autorizované kancionály (P. P. Bajan). Z hľadiska repertoáru duchovné piesne najvýraznejšie poznačili dva spevníky: Cithara sanctorum (J. Tranovský, 1636) a katolícky Cantus catholici (B. Szőlősi, 1655). Oba majú spoločných asi sto piesní. V dobe vrcholiaceho klasicizmu prvej polovice 19. storočia sa v kancionálovej tvorbe uplatňuje poetika folklóru. Z hľadiska dnešného repertoáru katolíckych duchovných piesní bol významný tiež Jednotný katolícky spevník (M. Schneider-Trnavský, 1937). Kancionály patria k významným prameňom štúdia folklórnych piesní a mnohé piesne z nich pretrvávajú vo variantoch dodnes.

Autor: Eva Krekovičová

Pozri aj: ---
Literatúra: Mišianik, J.: Antológia staršej slovenskej literatúry. Bratislava 1981.

audio

Z hlubokosti k tobě volám všehomúci, věčný Bože... Kancionál J. Silvána
Písně nové a na sedm žalmů kajících a jiné žalmy, 1536 (výňatok). Prevzaté z knihy R. Brtáňa Historické piesne. Bratislava 1953, prílohy.