Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

rozprávka

(pripoviedka, poviestka, povesť)

populárny, umelecky vyzretý druh ľudovej prózy, odrážajúci skutočnosť nepriamo, prostredníctvom poetického výmyslu. Ľudské túžby a etické ideály sa v rozprávke zobrazujú vo viere víťazstva dobra nad zlom. Čas a miesto sa spravidla vymedzuje len rámcovo. Vo väčšine rozprávok sa príbeh odohráva v nadprirodzenom svete, s úplnou samozrejmosťou, akoby všetko bolo skutočné. Týmito znakmi sa rozprávka odlišuje od povesti, hoci aj v nej sa objavujú nadprirodzené prvky.

Na Slovensku od počiatku zberateľskej činnosti „povesť“ znamenala predovšetkým rozprávku, čo dokumentuje už prvá zbierka J. Francisci-Rimavského Slovenskje povesti z roku 1845. Od vydania (1923 – 1931) päťdielneho Súpisu slovenských rozprávok J. Polívku sa ustálilo používanie termínu rozprávka na označenie všetkých druhov folklórnej prózy, ktoré sa udržiavalo ešte v 50. rokoch 20. storočia. V tomto období sa najmä pod vplyvom vydaní nemeckých rozprávok Jacoba a Wilhelma Grimma prijalo medzinárodne uznávané rozdelenie na rozprávku a povesť. Opodstatnenosť rozlíšenia vyplýva aj z toho, že rozprávke sa na rozdiel od povesti neverí. O jej medzinárodnom charaktere svedčí výskyt jednotlivých rozprávkových látok u rôznych národov sveta. Napriek tomu sa v rozprávke uchovávajú etnické črty. V slovenskej rozprávke sa odrážajú zvláštnosti jazyka, predstavy a názory ľudu, krajina či dedina s jej typickými postavami. Rozprávky sa členia podľa žánrov na čarovné, legendárne, novelistické, humoristické, rozprávky o zvieratách, ale patria k nim aj veľké skupiny o čertoch, o mŕtvych vyvolaných z hrobu (lenorský cyklus). Najstaršie zápisy slovenských rozprávok sa nachádzajú v tzv. Codexoch a Zábavníkoch.

Autor: Viera Gašparíková

Pozri aj: povesť, kódexy, zábavníky, čarovné rozprávky, novelistické rozprávky, rozprávky o zvieratách
Literatúra: Dobšinský, P.: Prostonárodné slovenské povesti I. – III. zväzok. Bratislava 1966.
Slovenské ľudové rozprávky I. Eds. B. Filová, V. Gašparíková. Bratislava 1993; II. a III. Ed. V. Gašparíková. Bratislava 2001 a 2004.
Uther, H.–J.: The Types of International Folktales. A Classification and Bibliography. I. – III. Helsinki 2004.