Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

písaný folklór

Maľba na skle amatérskej maliarky Z. Vaňousovej, Považská Bystrica, 1990. Vedecký archív ÚEt SAV. Foto H. Bakaljarová

rozmanité druhy písanej ľudovej slovesnosti. Autori textov sa nezriedka inšpirovali inými slovesnými žánrami (ľúbostné, žartovné, duchovné piesne, príslovia, porekadlá), ale väčšina vznikla priamo ako písaný text s vlastnou kompozičnou metódou a svojráznymi výrazovými prostriedkami. Text máva podobu oznámenia, sentencie, výroku, hesla, často je veršovaný. Takéto útvary nachádzame najmä v starých listoch, blahoprajných telegramoch, na náhrobníkoch v podobe epitafov, veršované venovania sa písali do detských pamätníčkov alebo na zadné strany fotografií. Písaný folklór úzko súvisí s ľudovým výtvarným prejavom (kaligrafia písma, výzdoba nápisov, listov). Niektoré druhy písaného folklóru sa postupne prestali používať v polovici 20. storočia (nápisy na domoch, náradiach, nábytku, zdobené veršované ľúbostné listy), iné pretrvávajú v rôznej miere do súčasnosti (nápisy na veľkonočných vajíčkach, náhrobné epitafy, blahoprajné telegramy, veršované gratulácie k jubileám prostredníctvom rozhlasu a iných médií).

Autor: Gabriela Kiliánová

Pozri aj: slovesný folklór
Literatúra: Leščák, M. – Sirovátka, O.: Folklór a folkloristika. Bratislava 1982.

galéria