Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

výbava

Prenášanie výbavy. Čajkov. 1928. Autor neznámy. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV Bratislava.

(džajstra, rúcho, štafirung)

majetok, ktorý manželka dostala okrem vena pri príležitosti uzavretia manželstva. Bola pravdepodobne prvým oddeleným majetkom ženy. Zahŕňala spravidla hnuteľné veci slúžiace osobnej potrebe manželky: periny s posteľnou bielizňou, šatstvo a bielizeň uložené v špeciálnej, spravidla zdobenej truhlici, obuv, šperky, časti nábytku i náradie, patrili sem tiež dary, ktoré mladucha dostala od svadobčanov. Mnohé súčasti výbavy sa dedili z matiek na dcéry. Obsah výbavy súvisel s majetnosťou nevestinej rodiny či jej iného donora, počet a vzhľad jednotlivých častí boli predmetom hodnotenia zo strany dedinského spoločenstva. Veľkosť a kvalita výbavy ovplyvňovala aj pozíciu mladej ženy v mužovej rodine. Prenášanie nevestinej výbavy do domu mužovej rodiny predstavovalo samostatnú časť v obrade svadby. Aj prístupník dostával osobné potreby do výbavy, bola však skromnejšia ako výbava ženy. V súčasnosti výbava predstavuje najmä zariadenie domácnosti mladomanželov.

Autor: Ľubica Herzánová-Voľanská

Pozri aj: nevesta, prístupník, veno
Literatúra: Hlôšková, H.: Veno a výbava na slovenskom vidieku. (Premeny a súčasný stav.) In: Slovenský národopis, roč. 33, 1985, č. 2-3, 453-464.
Salner, P.: Faktor ekonomickej zainteresovanosti v súčasnej svadbe. In: Slovenský národopis, roč. 24, 1976, č. 3, 481-487.
Socháň, P.: Svadba v Jasenovej (v Orave). In: Slovenské pohľady, roč. 17, 1897, 209-210.

galéria