Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

transhumancia

forma extenzívneho chovu oviec, pri ktorej po celý rok migrujú pastieri so svojími stádami, vyhľadávajúc vhodné pasienky. V lete sa ovce pásli na horských pasienkoch, v zimnom období sa sťahovali do klimaticky prajnejších nížinných oblastí. V systéme transhumancie – na rozdiel od nomádizmu – boli miesta letného a zimného pasenia ustálené a smery sťahovania viedli rovnakými trasami. So stádami odchádzali iba pastieri. Ich rodiny ostávali v trvalých sídlach a venovali sa poľnohospodárstvu. Na Balkánskom polostrove a v Rumunsku sa táto forma chovu oviec udržala až do polovice 20. storočia. Niektoré jej prvky sa prostredníctvom valaskej kolonizácie rozšírili i na Slovensko.

Autor: Ján Podolák

Pozri aj: valaská kolonizácia
Literatúra: Podolák, J.: Pestovanie poľnohospodárskych plodín a chov hospodárskych zvierat na Slovensku od polovice 19. do polovice 20. storočia. In: Agrikultúra 4/1965, 29-77.
Urbancová, V.: Poľnohospodárstvo a chov dobytka. In: Slovensko - Ľud II. časť. Bratislava 1975, 755-800.