Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

salašník

(košiarnik, košiarny gazda, šafár, šoltýs)

predseda salašného spolku. Bol zodpovedný za hospodársku činnosť na spoločnom ovčom salaši. Salašník sa volil na výročnej členskej schôdzi salašného spolku, vždy na obdobie jedného roka. K jeho povinnostiam patrilo: zabezpečiť dostatok paše pre ovce, v prípade potreby i najímať pasienky, starať sa o ich údržbu, podpisovať pracovnú dohodu s bačom a dohliadať na jej plnenie, riadiť hospodárenie na salaši, organizovať košarovanie, viesť písomnú agendu spolku. Prirodzenou povinnosťou salašníka bolo hájiť záujmy salašného spolku na všetkých potrebných úrovniach ( s najatými pastiermi, vrchnosťou). V obciach, kde spolok podnikal vo väčšom merítku volili dvoch salašníkov. Hlavný mal na starosti pokladnicu a mliečne hospodárstvo, druhý, v postavení pomocníka, zodpovedal za košarovanie. V oblastiach so salašným chovom oviec patril salašník k najvýznamnejším hospodárskym funkcionárom.

Autor: Ján Podolák

Pozri aj: ovčiarstvo, salašný spolok
Literatúra: Podolák, J.: Tradičné ovčiarstvo na Slovensku. Bratislava 1982.
Urbancová, V.: Poľnohospodárstvo a chov dobytka. In: Slovensko - Ľud II. časť. Bratislava 1975, 755-800.