Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

pastier hovädzieho dobytka

Pastieri hovädzieho dobytka. Rykynčice (okr. Krupina), 1980. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto J. Botík.

(pasák)

osoba dohliadajúca na dobytok pri pasení. Prípadne sa staral aj o obecného býka. Jednotliví majitelia zvierat najímali za pastierov zväčša deti z chudobných rodín za stravu, odev, finančnú odmenu. Obec, spolok bývalých urbarialistov, spolok chovateľov najímal ako pastiera muža. Ak nepochádzal z obce, poskytli mu na bývanie pastiereň. Pastier mal okrem pasenia na starosti aj pripúšťanie obecného býka ku kravám. Pastier mal pomenovanie buď podľa kategórie dobytka (kraviar, jaloviar, býčiar, voliar), v časti Spiša a Gemera podľa názvu stáda (guľáš od guľa – stádo). Súčasťou výstroja pastiera bola tanistra, bič alebo dlhá palica. Kraviari mali aj trúba, ktorou ráno oznamovali odchod na pastvu. Pastieri nedojeného dobytka odchádzali so stádom mimo obce aj na dlhší čas. Na vzdialenejších pasienkoch im slúžili za úkryt koliby (jaloviareň, voliareň). Toto zamestnanie ako súčasť tradičného chovu hovädzieho dobytka zaniklo po 2. svetovej vojne.

Autor: Juraj Zajonc

Pozri aj: pastierstvo, pasenie hovädzieho dobytka, pastiereň
Literatúra: Podolák, J.: Pestovanie poľnohospodárskych plodín a chov hospodárskych zvierat na Slovensku od polovice 19. do polovice 20. storočia. In: Agrikultúra 4, 1965, 29-77.
Podolák, J.: Poľnohospodárstvo a pastierstvo. In: Horehronie I. Kultúra a spôsob života ľudu. Bratislava 1969, 15-164.
Slavkovský, P.: Agrárna kultúra Slovenska – premeny v čase. Bratislava 2002.

galéria