Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

kolesové dopravné prostriedky

Odvoz hnoja na dvojkolesovej káre. Liptovská Teplička (okr. Poprad), 1971. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto: N. Tomanová

dopravné prostriedky využívajúce jedno alebo viacero kolies. Patria k rozšíreným dopravným prostriedkom slúžiacim na prepravu nákladov i ľudí na celom území Slovenska. Archaickosť týchto dopravných prostriedkov dokladajú archeologické a ikonografické nálezy. Medzi najstaršie patrí vyobrazenie kolesového prostriedku s konským záprahom na hlinenej popolnici (Veľké Raškovce, okres Trebišov) zo strednej doby bronzovej. Ku kolesovým dopravným prostriedkom zaraďujeme jednoduché vozidlá s jedným alebo dvoma kolesami, ťahané alebo tlačené človekom, napríklad fúrik, kára, ale i menšie vozíky so štyrmi kolieskami. Konštrukčne náročnejšie typy štvorkolesových vozov vyžadovali väčšiu ťažnú silu na ich ťahanie, preto sa do nich zapriahal dobytčí a konský záprah.

Autor: Katarína Nováková

Pozri aj: fúrik, kára, voz, doprava
Literatúra: Mjartan, J.: Dvojkolesové vozidlo v ľudovom transporte na Slovensku. In: Slovenský národopis, roč. 22, č. 3, 1974, 409-425.
Mruškovič, Š.: Transport a dopravné prostriedky v tradičnom poľnohospodárstve. In: Národopisný zborník 14, Martin 2003, 27-70.