Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

doprava

Žena ťahajúce dvojkolesový dopravný prostriedok- tragač. Veľké Zálužice (okr. Michalovce), 1953. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto: F. Hideg

premiestňovanie nákladov pomocou mechanizmov, dopravných prostriedkov alebo záprahom, ktoré sú hnané ľudskou silou alebo silou zvierat. Do tejto skupiny patria všetky kolesové dopravné prostriedky – fúriky, dvojkolesové vozíky, vozy; ďalej sem patria sane a sánky, zlače, člny a plte. Dopravu môžeme podľa použitých dopravných prostriedkov rozdeliť na pozemnú a vodnú.

Autor: Katarína Nováková

Pozri aj: kolesové dopravné prostriedky, transport
Literatúra: Mruškovič, Š.: Transport a dopravné prostriedky v tradičnom poľnohospodárstve. In: Národopisný zborník 14, Martin 2003, 27-70.
Nováková, K.: Transport ľudskou silou v európskych súvislostiach. In: Ethnologia Actualis Slovaca, 10, 2011, 80-99.
Paríková, M.: Návod na výskum transportu a dopravy. Bratislava 1979.

galéria