Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

odev

súbor odevných súčastí a doplnkov, ktoré slúžia na oblečenie človeka. Základnou funkciou odevu v našom geografickom prostredí so striedaním teplých a chladných období je ochrana pred klimatickými vplyvmi počasia. Vývin odevu vždy bol a dodnes je úzko spätý s vývinom spoločnosti. V odeve sa stretajú všetky sféry kultúry ľudstva – materiálna, duchovná aj umelecká. Odev nepredstavuje len súbor vecí, ktoré vznikli za konkrétnych podmienok a ktoré slúžia len praktickým účelom. Človek sa ním začleňuje aj vydeľuje zo spoločnosti a vypovedá o sebe i dobe, v ktorej žije. V odeve sa odrážajú estetické aj výtvarné názory spoločnosti i každého konkrétneho človeka.

Autor: Mojmír Benža

Pozri aj: ---
Literatúra: ---