Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

Slováci v zahraničí

Slováci v zahraničí, 2001. Prevzaté z  Atlasu obyvateľstva Slovenska. Bratislava 2006, s. 156, autor Mojmír Benža

1. Slováci alebo ich potomkovia žijúci v enklávach a diaspórach mimo územia Slovenska. Do konca 17. storočia žili Slováci takmer výlučne v hraniciach dnešného Slovenska. Od 18. storočia, v dôsledku preľudnenia severných žúp Uhorska, zlých hospodárskych podmienok a náboženského prenasledovania začali Slováci kolonizovať spod tureckej nadvlády oslobodenú a vyľudnenú Dolnú zem. Proces osídľovania trval v podobe viacerých vĺn kolonizácie až do začiatku 20. storočia. Zlé hospodárske a sociálne podmienky i národnostný útlak v Uhorsku podnietili v 2. polovici 19. storočia tiež vysťahovalectvo do krajín západnej Európy a do zámoria. Po zániku Rakúsko-uhorskej monarchie (1918), vzniku a vytýčení hraníc nástupníckych štátov sa veľký počet Slovákov ocitol mimo územia Slovenska. Tak vznikli slovenské menšiny v Maďarsku, bývalej Juhoslávii, Bulharsku, Rumunsku, Rakúsku a Poľsku. Vysťahovalectvo za prácou do západnej Európy a zámoria pokračovalo aj po vzniku ČSR. V zahraničí sa trvale usádzali Slováci v USA, Kanade, Belgicku, vo Francúzsku, v Argentíne i v Austrálii. Bilancia vysťahovalectva za 1850–1940 znamenala pre Slovensko stratu vyše 1,1 milióna ľudí. Po 1945 bolo zahraničné vysťahovalectvo za prácou prerušené. Ďalšiu, početne menšiu skupinu Slovákov v zahraničí tvoria príslušníci politickej emigrácie z 1945–48. Odstúpením územia Podkarpatskej Rusi 1947 Sovietskemu zväzu vznikla slovenská menšina na Ukrajine. Ďalšia skupina politicko-hospodárskej emigrácie v európskych a zámorských štátoch sa sformovala po 1968. Rozdelením Česko-Slovenska a vznikom samostatnej Slovenskej republiky 1993 vznikla najväčšia slovenská menšina v Európe – Slováci v Čechách. Podľa výsledkov sčítania obyvateľov 2001 a kvalifikovaných odhadov žilo na začiatku 21. storočia v zahraničí, vo viac ako 60 krajinách vyše 2 milióny Slovákov.

2. vedecký zborník Matice slovenskej. Vznikol 1970, vychádza viac-menej pravidelne ako ročenka. Uverejňuje historické, jazykovedné, kultúrnohistorické a etnologické práce z oblasti dejín vysťahovalectva a spôsobu života Slovákov v zahraničí.

Autor: Marta Botiková

Pozri aj: Slovensko, Slováci
Literatúra: Sprievodca slovenským zahraničím. Zostavila Ľ. Bartalská, Bratislava 2001