Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

pamiatková starostlivosť

súbor zákonov a nariadení, ako aj praktických činností napomáhajúcich zachovanie kultúrnych pamiatok a ich využitie v živote súčasnej spoločnosti. Vo vzťahu k tradičnej kultúre predmetom pamiatkovej starostlivosti sú najmä pamiatky tradičného staviteľstva. Rozlišujú sa 3 základné formy pamiatkovej starostlivosti a ochrany: na mieste vzniku (in situ), premiestnením do múzea v prírode alebo v podobe pamiatkovej rezervácie. Najhodnotnejšia ochrana objektov tradičného staviteľstva je v pamiatkových rezerváciách tradičnej architektúry, v ktorých predmetom ochrany je súčasne aj historický urbanizmus sídla.

Autor: Mojmír Benža

Pozri aj: múzeum v prírode
Literatúra: ---