Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

palóci

regionálna skupina maďarského obyvateľstva na Slovensku v južnom Honte, Novohrade a Gemeri. Na území Slovenska sa nachádza len jedna časť palócov, druhá je na území severného Maďarska. Pomenovanie palóci je slovanského pôvodu, odvodené od slova Polovec, ktoré sa pravdepodobne používalo na označenie kumánskych skupín, ktoré sa pred 13. storočím usadili v severnom Maďarsku. Najstaršie písomné správy o palócoch pochádzajú zo 17. storočia. Väčšina príslušníkov skupiny považuje označenie palóci za posmešné. Nárečie palócov patrí do skupiny severomaďarských nárečí. Skupina sa delí na západnú a východnú časť, predelom je územie Hontu. Ďalším diferenciačným prvkom bola konfesia (rímski katolíci, evanjelici a. v. a reformovaní kresťania) a sociálny pôvod (poddaní, zemania). Od susedných regiónov, slovenských i maďarských, sa tradičná kultúra palócov odlišuje niektorými javmi v staviteľstve, strave (mlynársky koláč je známy len u palócov) a v odeve. Odlišnosti sú tiež pri výbere manželského partnera, vo svadobnom obrade (prenášanie mladuchinej výbavy už pred svadbou, pálenie ohňa nad ránom po svadobnej noci a iné). Obyvatelia susedných regiónov hovoria o palócoch ako o veľmi prefíkaných ľuďoch.

Autor: Jozsef Liszka

Pozri aj: barkovia, Maďari na Slovensku
Literatúra: Manga, J.: Palócföld. Budapest 1979.
Liszka, J.: Národopis Maďarov na Slovensku, Komárno-Dunajská Streda 2003.