Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

handelci

regionálna skupina v okolí Brezna, obývajúca územie označované ako Handle. Pomenovanie handelci je odvodené z nemeckých názvov výrobného lesného systému (Holzhandlung, Ortshandlung), prípadne sa odvodzuje z územného označenia Handle, ktoré súvisí so správnou organizáciou oblasti. Handelci sa delia na bielohandelcov a čiernohandelcov. Bielohandelci obývajú Biele či Horné handle – obce Bacúch, Beňuš, Braväcovo a Bujakovo, Čiernohandelci Čierne či Dolné handle – Čierny Balog a Osrblie. Obidve označenia zodpovedajú osídleniu v povodí Bieleho alebo Čierneho Hrona. Handelci majú aj menej často používané označenie dingovníci. Odvodené je z pomenovania drevorubačských pracovných skupín (Geding-Holzarbeiter, Gedingsarbeiter, Vorgedinger). Označenie handelci používajú hlavne obyvatelia susedných dedín, členovia skupiny ho považujú za hanlivé. Rovnako za hanlivé považujú aj označenie dingovníci.

Autor: Mojmír Benža

Pozri aj: ---
Literatúra: Zemko, J.: Čierny Balogh : Partizánska obec v minulosti. Martin 1975.
Ťažký, L.: Uhliari a drevorubači na Čiernom Baloghu. In: Slovenský národopis, roč. 28, 1981, č. x, 378-389.