Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

centrálna regulácia

zákony a nariadenia štátnych, samosprávnych a cirkevných orgánov upravujúce niektoré úseky spôsobu života obyvateľov štátu. Najstarší doklad o centrálnej regulácii predstavuje Súdny zákonník pre svetských ľudí z 9. storočia. Ďalšie prejavy centrálnej regulácie prinášala právna kniha, tzv. Tripartitum zo začiatku 16. storočia, ktorej autorom je Štefan Verböczy. Obsahuje v tej dobe existujúce a platné uhorské súkromné a čiastočne aj verejné obyčajové a zákonné právo. Upevňovanie organizácie štátu, ale aj cirkvi v nasledujúcich storočiach prinášali v podobe zákonov a nariadení ďalšie zásahy do spôsobu života obyvateľstva. Najznámejšie nariadenia centrálnej regulácie, ktoré dotvárali spôsob života a charakter tradičnej kultúry na Slovensku pochádzajú z 18. storočia, z obdobia vlády Márie-Terézie a Jozefa II. Niektoré ustanovenia, najmä obyčajového práva, ktorých korene siahajú až do 16. storočia boli súdmi rešpektované ešte aj v priebehu 20. storočia.

Autor: Mojmír Benža

Pozri aj: ---
Literatúra: ---