Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

zvieratá

Ucho črpáka s plasticky vyrezávanou figúrou srnky. Vlachovo (okr. Rožňava), 19. storočie. Prevzaté z Bednárik, R.: Pastierske rezbárske umenie. Bratislava 1956, obr. 107

jedince zo živočíšnej ríše. Na Slovensku existovali predstavy o príbuznosti ľudí a zvierat a premene ľudí na zvieratá. Rozprávky o zvieratách spolu s fantastickými a démonologickými rozprávkami tvoria súčasť najstaršej vrstvy slovenského folklóru. Výsledky pozorovaní, vedomosti a predstavy o spôsobe života, skutočných či domnelých vlastnostiach domácich a divo žijúcich zvierat sa uplatňovali v každodenných hospodárskych činnostiach, v chove zvierat a ich love. Odrážali sa tiež v symbolike zvierat (lasica ako symbol rýchlosti a úskočnosti, líška ako symbol prefíkanosti, medveď ako symbol sily a podobne) využívanej vo folklóre či výtvarnom prejave. Predstavy o predpokladaných vzťahoch a magických súvislostiach medzi svetom zvierat a svetom ľudí sa uplatňovali v rodinných i kalendárnych obyčajoch, v maskách, v liečebných praktikách, veštbách, predzvestiach a podobne. Podľa zvierat boli na celom území Slovenska nazývané mnohé detské hry (na ovečky, na kone, na capka, na husi), boli tiež námetom hádaniek (Dycky chodzí po svece, a dycky je doma – slimák) a riekaniek: na juhozápadnom Slovensku napríklad volali deti na netopiera: Pír, pír, netopír, jak daleko zalecíš…; na lienku: Pánbičkova kravička, kdze je tvoja mamička…; na bociana: Bohdál lecí, nemá dzecí, a my máme nepredáme, bohdálovi ništ nedáme. Správanie domácich i divožijúcich zvierat bolo podkladom na predpovedanie počasia: Koza dvíha chvost, voda berie most; Keď líška breše, bude búrka; Keď krt ide do zeme hlbšie, bude skoro tuhá zima a podobne. Časti zvieracích tiel, získavané spravidla zložitými magickými praktikami, sa využívali ako amulety, magické, ochranné či liečebné prostriedky.

Autor: Katarína Popelková

Pozri aj: amulet, liečebné prostriedky, maska, zoomorfné zobrazenie, medveď, vlk, lasica, had, rozprávky o zvieratách, pes, mačka, zajac, medveď, kohút, obradové jedlá, bocian, koza
Literatúra: Horváthová, E.: Príroda v svetonázorových predstavách slovenského ľudu. In: Studia academica slovaca, 6, 1977, 161-176.
Horváthová, E.: Zvykoslovie a povery. In: Slovensko. Ľud – II. časť. Bratislava 1975, 985-1030.
Melicherčík, A.: Slovenský folklór. Chrestomatia. Bratislava 1959, 169, 334-353.