Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

sezónne obydlie

Koliba, Spišské Hanušovce, okr. Poprad, 1967. Foto: Jarmila Paličková. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave

stavba určená na dočasné ubytovanie osobám, ktorých pracovné úlohy si vyžadujú krátkodobý alebo sezónny pobyt mimo trvalého obydlia. Boli to príbytky drevorubačov, uhliarov a baníkov, nazývané koliba, na Spiši a v Gemeri aj kram. Charakter sezónnych obydlí mali koliby a salaše pastierov oviec, ako aj stavby používané počas letného pasenia hovädzieho dobytka na odľahlých pasienkoch – štále, cholvarky, bačovy, kolešne, majdany, staje. Najjednoduchšiu formu sezónnych obydlí predstavujú zemnice, ktoré mali steny zahĺbené do zeme a dvojspádovú strechu na sochovej konštrukcii. Koliby uhliarov, baníkov a ovčiarov boli spravidla nadzemnými objektmi so zrubovou konštrukciou alebo murované zo skál. Sezónne obydlia chovateľov hovädzieho dobytka mávali okrem ustajňovacieho priestoru aj obytnú miestnosť. V kolibách ovčiarov, uhliarov a drevorubačov sa varilo v kotlíku na otvorenom ohni, spávalo sa na lôžku upravenom na zemi alebo na jednoduchej prični. Bývanie pastierov hovädzieho dobytka sa v sezónnych obydliach približovalo štandardu bývania v trvalých obydliach.

Autor: Ján Botík

Pozri aj: chotárne sídlo, koliba
Literatúra: Podolák, J.: Pastierske sezónne obydlia. In: Slovenský národopis, roč. 10, 1962, 352-361.
Podolák, J.: Sezónne sídla pastierov a chovateľov dobytka na Slovensku. In: Slovenský národopis, roč. 28, 1980, 18-32.