Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

rustikál

časť šľachtickej pôdy, ktorá sa dostala do úžitku poddaných za odvádzanie rôznych druhov feudálnej renty. Poddaní užívali rustikál vo forme usadlostí alebo ich častí. Rustikál, na rozdiel od dominikálu, podliehal štátnym daniam (kontribúcie) a cirkevným dávkam (desiatok). Preto sa nazýval aj kontribučnou alebo portálnou pôdou. Na základe evidencie rustikálu v urbároch, ktoré kvôli vyberaniu feudálnej renty začali od konca 15. storočia zostavovať zemepanské vrchnosti, sa preň používal aj názov urbárska pôda. Rozsah rustikálu nebol na Slovensku stabilný, menil sa a zmenšoval v prospech dominikálu. Pri užívaní lesov a pasienkov mal v poslednom období feudalizmu prevahu dominikál, pri obrábanej pôde si rustikál zachoval prevahu až do konca feudalizmu. Rustikál zanikol spolu s poddanstvom a vykúpením sa urbariálnych poddaných v polovici 19. storočia.

Autor: Juraj Podoba

Pozri aj: dominikál, urbár, urbárska spoločnosť
Literatúra: Horváth, P.: Poddaný ľud na Slovensku v prvej polovici 18. storočia. Bratislava 1963.
Rebro, K.: Agrárne reformy v habsburskej monarchii od začiatku 18. storočia do roku 1848 s osobitným zreteľom na Slovensko. In: Historické štúdie 13, 1968, 5-28.
Slavkovský, P.: Svet na odchode. Tradičná agrárna kultúra Slovákov v strednej a južnej Európe. Bratislava 2009.