Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

zoomorfné zobrazenie

Motív vtákov z mangľovacieho piesta. Modra-Kráľová (okr.Pezinok), začiatok 20. storočia. SNM Etnografické múzeum v Martine.  Foto: H. Bakaljarová

stvárnenie zvieraťa samostatne alebo v rámci obrazu či ornamentálnej kompozície. Využívalo sa v heraldike (orol, lev), kresťanskej symbolike (Baránok boží, orol, pelikán), renesančnom textilnom dekóre. Reminiscencie na historické predlohy sa v redukovanej, silne štylizovanej polohe vyskytovali aj v ľudovej ornamentike a plastike. Patrili k nim zriedkavejšie zobrazenia draka a heraldických motívov leva, orla, pelikána, častejšie vtákov v najrozmanitejších štylizovaných podobách, najmä v geometrizovanej podobe kohúta či páva vo výšivke. K obľúbeným patrilo zobrazenie jeleňa (výšivka, keramika, krajinomaľba). Plastické zobrazenie samostatných figúr zvierat sa často vyskytovalo v rezbárstve: zobrazenia zvierat na uchách stredoslovenských črpákov, zvieracie figúrky tvoriace súčasť betlehemov (ovce), hračiek (koník, zobajúce sliepky), drevorezných foriem na syry. S figurálnym spodobením zvierat sa možno stretnúť aj v keramike (pokladničky v podobe prasiatka, medveďa), na figurálnom pečive (medovníky v tvare koníka) a na votívnych predmetoch. Osobitnú skupinu tvoria zoomorfne zobrazené predmety, ktoré zachycujú len časť tela zvieraťa, najčastejšie hlavu. K nim patrí hlava koňa na uchách liptovských črpákov a drevených svietnikov; hlava kozy alebo barana tvoriaca súčasť gájd, zvieracie hlavy ukončujúce držadlá palíc. Postavy zvierat vystupujú v žánrových poľovníckych a pastierskych námetoch, najmä v maľbe (maľované salaše, krajinomaľba). Objavujú sa tiež ako námet v ústnych podaniach.

Autor: Oľga Danglová

Pozri aj: Baránok boží, drak, gajdy, jeleň, krajinomaľba, maľovaný salaš, medovník, orol, palica, páv, pelikán, vtáky, zvieratá
Literatúra: Danglová, O.: Dekor/ Symbol. Dekoratívna tradícia na Slovensku a európsky kontext. Vydavateľstvo Veda, Bratislava 2001.
Fügedi, M.: Állataábrázolás a magyar népművészetben. Miskolz 1993.

galéria