Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

gazdovstvo

(hospodárstvo)

roľnícko-chovateľská – poľnohospodárska usadlosť, farma, na ktorej žije a pracuje rodina (prípadne aj nepríbuzné osoby) ako hospodárska a konzumná jednotka. V tereziánskom urbári (1767) sa definuje pojem a rozloha intravilánu, domového gruntu, čiže stavebného miesta v obci určeného pre dom, dvor, stodolu a záhradu jednej sedliackej usadlosti (sessie), ku ktorej náležali pozemky v extraviláne. Poddaní boli hospodársky závislí od pôdy, snažili sa na gazdovstve o sebestačnosť v zabezpečovaní všetkých potrieb hospodárstva i osôb, ktoré na ňom žili. Prácu, ktorú na gazdovstve zabezpečovali predovšetkým členovia rodiny, organizoval gazda, ženskú časť prác gazdiná. V oblastiach s rozdeleným hospodárením, kde sa časť prác vykonávala mimo intravilánu, centra obce na kopaniciach, lazoch, sezónnych sídlach, sa v súvislosti s potrebou pracovnej sily častejšie vyskytovali veľkorodinné štruktúry. V dedine, kde bolo centrum gazdovstva a ťažisko pestovania rastlín, ostávali predstavitelia rodiny (gazda a gazdiná), synovia sa na vzdialených sezónnych sídlach venovali chovu dobytka a extenzívnemu hospodáreniu. Nepríbuzné pracovné sily, ktoré vypomáhali pri práci na gazdovstve, sa odlišovali podľa druhu zamestnania. K dobytku, ktorý vyžadoval časovo neobmedzenú opateru so stálym dohľadom doma i pri sezónnych sídlach, sa najímalo služobníctvo na celý rok, prípadne sezónu pasenia. V prípade rastlinnej výroby neboli celoročne najímané pracovné sily potrebné, práca sa organizovala prostredníctvom nádenníkov. Odlišný charakter spôsobu hospodárenia jednotlivých gazdovstiev v rôznych oblastiach Slovenska prispel k vytvoreniu regiónov s odlišným charakterom ľudovej kultúry.

Autor: Ľubica Herzánová-Voľanská

Pozri aj: dobytkárstvo, doplnkové zamestnanie, gazda, gazdiná, služobníctvo, usadlosť, veľkorodina
Literatúra: Botíková, M. – Jakubíková, K. – Švecová, S.: Tradície slovenskej rodiny. Bratislava 1997.
Langer, J.: Štruktúra rodiny ako syntéza znakov ekotypu. In: Stredoeurópske kontexty ľudovej kultúry na Slovensku. Zostavil J. Michálek. Bratislava 1995, 117-125.
Škovierová, Z.: Život v obci a výročné obyčaje. In: Záhorská Bratislava. Zostavil J. Podolák, Bratislava 1986, 164-181.