Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

roľník

človek, ktorý pestovaním poľnohospodárskych plodín a chovom hospodárskych zvierat získava potrebné prostriedky na živobytie svoje i svojej rodiny. Kultúrne znaky získali roľníci ako sociálna skupina už v období včasného feudalizmu, keď dedina a jej spôsob života nadobúdali svoje charakteristické znaky a v priebehu ďalších storočí sa vplyvom pôdno-klimatických, historických a sociálno-ekonomických podmienok vyhranili na Slovensku do mnohých regionálnych podôb. Materiálne, sociálne i duchovné prejavy kultúry, vzťah k prírode, usporiadanie rodiny i dedinského spoločenstva, hodnotové orientácie – to všetko bolo na Slovensku až do prvej polovice 20. storočia výrazne ovplyvnené roľníckym základom života. Závislosť roľníka a jeho rodiny od poľnohospodárskej produkcie prestúpila aj ich duchovný život a prejavila sa v bohatom agrárnom kulte.

Autor: Peter Slavkovský

Pozri aj: agrárna kultúra, agrárna mágia, dobytkárstvo
Literatúra: Horváthová, E.: Rok vo zvykoch nášho ľudu. Bratislava 1986.
Slavkovský, P.: Svet na odchode. Tradičná agrárna kultúra Slovákov v strednej a južnej Európe. Bratislava 2009.