Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

paholok

1. slobodný mládenec pracujúci ako sluha na gazdovstve majetnejších roľníkov. Vykonával práce súvisiace s opatrovaním dobytka (čistenie maštale, kŕmenie, napájanie dobytka – pacholok, paholek, pachouek), pasením dobytka (pasáček, pašák), pri obrábaní pôdy, zbere a zvážaní úrody. Za paholkov chodievali dospievajúci chlapci z rodín sociálne slabších vrstiev roľníckeho obyvateľstva alebo siroty. Najímali ich aj gazdovské rodiny s nedostatkom pracovných síl, rodiny Amerikánov (kde bol gazda dlhší čas neprítomný), bezdetné alebo neúplné rodiny (kde vdova hospodárila so starnúcimi rodičmi ap.). V oblastiach s filiálnymi hospodárstvami najímali paholkov špeciálne na opatrovanie dobytka. Trvanie služby a odmena za prácu bola ako u ostatného služobníctva. Odchod do služby jedného z detí bolo vo väčšine prípadov motivované tým, že v tom čase ubudla rodine starosť o jeho stravovanie a ošatenie. Ústup tejto formy riešenia nepriaznivej situácie mnohodetných rodín sociálne slabších vrstiev obyvateľstva koncom prvej polovice 20. storočia súvisel s rozširovaním pracovných možností aj mimo poľnohospodárstva, neskôr aj so zánikom súkromného vlastníctva pôdy (kolektivizácia poľnohospodárstva);

2. označenie mladšieho tovariša;

3. názov závažia na ciepkoch.

Autor: Magdaléna Paríková

Pozri aj: služobníctvo, tovariš, kolektivizácia poľnohospodárstva
Literatúra: Paríková, M.: Miesto a funkcie služobníctva v lokálnom spoločenstve. In: Slovenský národopis, roč. 38, 1990, 191- 193.
Škovierová, Z.: Spoločenský život. In: Rača. Vlastivedná monografia . Zostavil J. Podolák. Bratislava 1989, 184 – 185.