Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

odrábanie

platenie ručnou, pešou prácou za poskytnuté služby alebo za nájom. Drobní roľníci a ľudia z nižších sociálnych vrstiev platili pre nedostatok peňazí ručnou prácou za prácu so záprahom, nájom bytu, poľa, miesta vo dvore, výpožičku poťahu či mechanizmu, pôžičku osiva, peňazí atď., ktoré im poskytovali bohatší sedliaci a ľudia z vyšších sociálnych vrstiev. Množstvo, čas a druh odpracovanej práce určoval majetnejší partner. Do istej miery rešpektoval vzťah k odrábajúcemu (príbuzenstvo, susedstvo a iný) i zaužívané obyčajovoprávne normy (pomer záprahovej a pešej práce, dvojnásobné hodnotenie mužskej práce v porovnaní s ženskou a podobne). Odrábanie bolo neoddeliteľnou súčasťou vzťahu gazdu a jeho stáleho nádenníka. Bolo prejavom sociálnej nerovnosti; v prípade spokojnosti oboch strán sa prelínalo s výmenou práce a výpomocou. Okrem iného sa jeho doplnkové formy uplatňujú aj v súčasnosti.

Autor: Zita Škovierová

Pozri aj: gazda, hofer, nájom, želiar, výpomoc
Literatúra: Škovierová, Z.: Kooperácia v dedinskom spoločenstve. (Problémy terminológie a systemizácie.) In: Slovenský národopis, roč. 41, 1993, č. 1, 30-51.
Kandert, J.: Výpomoc při jarních pracích. In: Český lid, roč. 56, 1969, 211-215.