Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

kmotrovstvo na robotách

vzťah utvorený na zabezpečenie dozoru nad nedospelými robotníkmi pri dlhšom odchode na sezónne poľnohospodárske práce mimo bydliska. Chlapec alebo dievča, ktoré boli prvýkrát na takýchto prácach (prvák, prváčka), si zvolili krstných rodičov, príp. jedného, ktorí na nich dozerali a pomáhali im pri zaradení sa medzi dospelých robotníkov. Prijatie medzi ostatných robotníkov prebiehalo obyčajne obradným spôsobom (napr. po vyhotovení prvého snopu pri žatevných prácach krstný otec zvalil chlapca na zem a bil ho palicou), najčastejšie sa však takýto krst potvrdil oldomášom. Vzájomný vzťah medzi chránencom a zvoleným krstným rodičom sa prejavoval úctou a oslovovaním krstný otec, krstná mama.

Autor: Katarína Popelková

Pozri aj: sezonárstvo
Literatúra: Michálek, J.: K štúdiu života a kultúry sezónnych poľnohospodárskych robotníkov Myjavskej pahorkatiny. In: Slovenský národopis, roč. 12, 1964, s. 275-284.