Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

školské hry

divadelné predstavenia žiakov. Vznikli v období reformácie na evanjelických školách a napomáhali vo výučbe latinčiny. Námety čerpali najmä zo Starého zákona a boli hlavne cvičeniami v rečníctve a deklamovaní. V období rekatolizácie sa hrávali aj na jezuitských gymnáziách, príležitostne tiež na verejnosti so zámerom získať si prevažne protestantské obyvateľstvo miest. Napr. v Trenčíne pri slávnosti posviacky základného kameňa kostola zahrali žiaci gymnázia na námestí po slovensky hru o Abrahámovi a Izákovi s veľkou odozvou (1653). V hrách dominovali alegorické výjavy, používali aj hudobné nástroje (trubky, tympány). Výpravné predstavenia bývali na Božie telo a Veľkú noc. V ľudovom prostredí sú badateľné súvislosti so školskými hrami v etape vzniku ochotníckeho divadelníctva.

Autor: Daniel Luther

Pozri aj: ochotnícke divadlo
Literatúra: ---