Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

Slovenská ľudová majolika

Návrh plagátu modranskej dielne. Kresba Hermana Landsfelda. Archív pozitívov  Ústavu etnológie SAV.  Foto A. Pranda

ľudovoumelecké družstvo na výrobu keramiky, názov modranskej dielne od roku 1952 do súčasnosti. Dielňu v Modre založili roku 1883 s názvom Keramicko-priemyselné učilište; 1888 si ju prenajal moravský džbankár J. Mička, ktorý bol autorom viacerých jej výrobkov, nesených v duchu moravských predlôh; 1918 vznikla v Modre Účastinná spoločnosť K. Žák a 1912 – 1914 pracovala pod názvom Dielňa na hlinený riad. Po roku 1922 bola známa ako Slovenská keramika, účastinná spoločnosť a od roku 1952 sa rozvíjala samostatne ako výrobné družstvo Slovenská ľudová majolika. Dielňa budovala na bohatých modranských a západoslovenských keramických tradíciách. V miestnom učilišti sa pod odborným vedením vyučovali všetky techniky keramických prác (vrátane nových – flámovania, mramorovania a trasakovania). Vo vzorkovni vybudovanej v rokoch 1919 – 1922 boli sústredené všetky typy unikátnych modranských a iných západoslovenských výrobkov. Popri džbankárskych prácach dielňa rozšírila výrobu aj o hrnčiarske a kachliarske oddelenie. Roku 1927 pripravil I. Liebscher zo zlata pravú červenú farbu a tým sa v peci začalo páliť aj na tzv. tretí oheň. Na zdokonaľovanie výroby a špecifikovanie jednotlivých druhov výroby organizovali v Modre keramické kurzy, ktoré viedla keramikárka-výtvarníčka J. Horová-Kováčiková. K zdokonaľovaniu tvorby figurálnych prác privolávali do Modry aj viacerých ďalších výtvarníkov a teoretikov (M. Vořechovú-Vejvodovú, I. Liebschera, P. Bána, J. Alexyho, Ľ. Fullu, J. Ilečka a ďalších).

V medzivojnovom období silne ovplyvnili chod dielne manželia Landsfeldovci, Heřman L. a Alžběta Gajdová-Landsfeldová. V 40. rokoch a povojnových desaťročiach dali modranskej keramike osobitú pečať I. Bizmayer, džbankári V. Peško, R. Barčík, J. Krištofík, M. Petráš, J. Kóňa, V. Labaj, J. Sklenár, M. Škarčák, G. Šebo a ďalší. Výrobky modranskej dielne získali viaceré ocenenia doma i v zahraničí (v Paríži roku 1925). V súčasnej dobe sa rozvoj modranskej keramiky utlmil v súvislosti so spoločenskými zmenami, premenami vkusu a životného štýlu.

Autor: Irena Pišútová

Pozri aj: flámovanie, keramika, majolika, trasakovanie
Literatúra: Slovenská keramika, úč. spol., Modra, ČSR. Katalóg výrobkov a ich ceny. Autorstvo neuvedené.
Klasová, J. - Kollárová, E.: Slovenská ľudová majolika 1883 - 1983. Katalóg výstavy. Trnava 1983.
Landsfeld, H., Pranda, A., Kalesný, F., Alexy, J.: 75 rokov slovenskej ľudovej majoliky v Modre. Modra 1958.
90 rokov slovenskej ľudovej majoliky v Modre, 1883 - 1973. (Pranda, A. ed.), Modra 1974.
Petrakovičová, A.: Heřman Landsfeld. Majster a znalec džbankárskej výroby. Modra 2009.