Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

predkreslená výšivka

Predkreslená  výšivka zo ženskej pôlky. Okolie Prievidze, polovica 19. storočia. Depozitár ÚĽUV. Foto: O. Danglová

(výšivka na pomaľovanie)

výšivka zhotovená voľnými líniami od oka alebo podľa kresby vyznačenej na podkladovom materiáli. V slovenskej ľudovej výšivke predstavuje novšiu vývinovú vrstvu, ktorá sa začala presadzovať v priebehu 19. storočia spolu s prijatím jemnejších, továrenských materiálov. Charakterizuje ju rastlinný ornament vyšitý plochým stehom, prípadne v kombináciách s ďalšími druhmi stehov. Výraznú skupinu tvorí dierková výšivka, s ktorou technicky úzko súvisia gatry (výplň vystrihnutých častí výšivkou blízkou šitej čipke). Osobitnú skupinu tvoria výšivky na tyle, výšivka kovovou niťou a v okolí Vajnor a Detvy výšivka krivou ihlou. Predkreslená výšivka sa v rozličných lokálnych variantoch uplatňovala na celom Slovensku.

Autor: Oľga Danglová

Pozri aj: dierková výšivka, gatry, výšivka kovovou niťou, šitá čipka
Literatúra: Danglová, O.: Výšivka na Slovensku. ÚĽUV, Bratislava 2009.
Chlupová, A. a kolektív: Slovenská ľudová výšivka. Techniky a ornamentika. Alfa. Bratislava 1985.

galéria