Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

Pieta

Pieta. Kamenárska práca z konca 19. storočia. Bobrov (okr. Námestovo). Archív diapozitívov Ústavu etnológie SAV. Foto O. Danglová

( z latinského pieta – zbožná úcta)

zobrazenie trúchliacej Panny Márie držiacej mŕtve telo Krista. V byzantskom umení sa objavuje v 12. storočí, od 13. storočia prechádza na západ. V súvise s mariánskym kultom, silne presadzovaným Habsburgovcami, sa v období rekatolizácie zakorenilo aj na Slovensku. Uctievanie Piety sa spájalo so zázrakmi viazanými k pútnickým centrám. K najznámejším patril Šaštín so soškou Piety z roku 1564, Holíč (koniec 18. storočia), Topoľčianky (začiatok 19. storočia), Nitra (koniec 17. storočia). O sile uctievania Piety v ľudovom prostredí na Slovensku svedčí početnosť devocionálií, jarmočných tlačí. Podľa ich prototypov zhotovovali remeselníci a ľudoví umelci, samoukovia sošky z dreva, kameňa , hliny a obrazy na skle, ktoré sa predávali na púťach.

Autor: Oľga Danglová

Pozri aj: mariánsky kult, mariánske sviatky, mariánske púte, socha, soška
Literatúra: Kovačevičová, S., Schreiber, B.: Ľudové plastiky. SAV. Bratislava 1971.
Danglová, O.: Dekor/ Symbol. Dekoratívna tradícia na Slovensku a európsky kontext. Vydavateľstvo Veda, Bratislava 2001.

galéria