Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

mariánske sviatky

cirkevné sviatky zasvätené Panne Márii, vzťahujúce sa k udalostiam z jej života. V ľudovom prostredí boli spojené s prejavmi a predstavami vtelenými do výročného zvykoslovia:

Nanebovzatie Panny Márie, dávnejšie známe ako smrť Panny Márie – svätenie kvetov, obilia, kult mŕtvych (15. august);

Hromnice – Očisťovanie Panny Márie (v ľudovom chápaní vádzka Panny Márie), dnes sviatok Obetovania Pána (2. február) so svätením sviečok symbolizujúcim svätenie Krista;

Zvestovanie Panny Márie – predstavy o počatí Panny Márie (25. marec);

Navštívenie Panny Márie svätou Alžbetou – svätenie kvetov, spojitosti s predstavami o úrode, plodnosti (2. júl);

Panna Mária Snežná – zázračné sneženie uprostred leta, zastavenie moru (5. august);

Narodenie Panny Márie – vďakyvzdanie za ukončenie žatvy, sejba ozimín (8. september).

Okrem týchto hlavných sviatkov, keď sa nepracovalo, sa svätili aj vedľajšie mariánske sviatky – prísvätia, ku ktorým patrili:

sviatok Mena Panny Márie (12. september),

panny Márie Lourdskej (11. február), ktorej uctievanie sa na Slovensku značne rozšírilo v 20. storočí.

Mariánska úcta sa každodenne prejavovala pripomienkou zvestovania pri poludňajšom zvonení na Anjel Pána. Mesiacmi, v ktorých sa Panne Márii venovala zvýšená pozornosť, boli máj a október v súvislosti so svätením sviatku Panny Márie Ružencovej (7. október). Na kalendár mariánskych sviatkov nadväzovali aj dátumy mariánskych pútí.

Autor: Oľga Danglová

Pozri aj: mariánsky kult, mariánske púte, ruženec, vádzka
Literatúra: Danglová, O.: Dekor/ Symbol. Dekoratívna tradícia na Slovensku a európsky kontext. Vydavateľstvo Veda. Bratislava 2001.
Hall, J.: Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Praha 1991.