Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

mariánske púte

Procesia. Šumiac (okr. Banská Bystrica), 1971. Archív diapozitívov Ústavu etnológie SAV. Foto: F. Styk

putovanie na posvätné miesta spojené s legendami, prírodnými úkazmi, zázračnými zjaveniami Panny Márie. Premietlo sa do uctievania zázračných obrazov a sošiek, výrazne sa rozvinulo v období baroka. Kolektívnym alebo individuálnym putovaním pútnici vstupovali do intenzívnejšieho kontaktu s objektom kultu, usilovali o vyslyšanie svojich prosieb a vyjadrenie vďaky. Na Slovensku, kde bol mariánsky kult v ľudovom prostredí silne rozvinutý, patrili k bohato navštevovaným pútnickým centrám miesta zjavenia Madony Starohorskej, Frívaldskej, Beňadickej, Prešovskej, Prievidzskej, Mariatálskej, Višňovskej, Znievskej, Bratislavskej z Hlbokej cesty, Dubnickej, Levočskej; Piety Šaštínskej, Holíčskej, Topoľčianskej. Vzájomne si konkurovali v sile posvätných účinkov (pôsobenie zázračných prameňov v Mariatále, dnes Marianke a vo Višňovom; rozvešiavanie košieľok chorých detí na stromy vo Frívalde, dnes Rajeckej Lesnej, v čom pozorovať asimiláciu mágie a kresťanskej viery). Najchýrnejšie centrá poskytovali plnomocné odpustky – odpustenie všetkých hriechov.

Autor: Oľga Danglová

Pozri aj: mariánsky kult, mariánske sviatky, púť
Literatúra: Danglová, O.: Dekor/ Symbol. Dekoratívna tradícia na Slovensku a európsky kontext. Vydavateľstvo Veda. Bratislava 2001.
Hall, J.: Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Praha 1991.