Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

leptanie

Detail výzdoby fujary uskutočnený leptaním kyselinou. Okolie Zvolena, 1957.  Prevzaté z Danglová, O.: Dekor/ Symbol  Dekoratívna tradícia na Slovensku. Veda. Bratislava  2001, s. 53. Foto H. Bakaljarová

zdobenie dreva alebo iných materiálov pomocou kyselín. Podľa druhu kyseliny (kyselina soľná, kyselina dusičná, ľudovo nazývaná aj šajvoster, lúčavka kráľovská – zmes kyseliny dusičnej a soľnej) a materiálu sa podklad sfarbuje do žlta, červena, hneda, hnedočierna. Leptanie ornamentu kyselinou dusičnou do dreva (fujary, píšťaly, praslice, piesty, naberáky) bolo najvýraznejšie v okolí Zvolena, kde sa ryté kontúry ornamentu zvykli ešte prehlbovať dlátkom, aby sa zamedzilo rozpínaniu vzoru presakovaním kyseliny. Leptaním sa na východnom Slovensku zdobili tiež predmety z rohoviny (trúby, rohy na pitie). Kyselinami, octom alebo kapustnicou sa zdobili aj kraslice.

Autor: Oľga Danglová

Pozri aj: fujara, piest, píšťaly, praslica
Register: šajvoster
Literatúra: Rezbárstvo, ľudové umenie. (Editor M. Mešša) ÚĽUV, Bratislava 2002.
Šenfeldová, H.: Lidové techniky zdobení dřeva. Technologie lidové výroby. Praha 1984.