Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

vkladačka do fľaše

Baňa vo fľaši. Banská Štiavnica. Zhotovil Jozef Červen  okolo r. 1830.  Archív diapozitívov Ústavu etnológie SAV. Foto: E. Plicková

model výjavu zostrojený z drobných, prevažne drevených elementov, umiestnený vo fľaši pomocou štipca alebo háčika. V západnej Európe známa od 16. storočia ako interiérový dekoratívny prvok. Do strednej Európy prenikla z Nemecka. Najčastejšie zobrazovala lode alebo sakrálne témy – Ukrižovanie, oltár. Na Slovensku sa od 18. storočia prakticky až do súčasnosti venovali výrobe vkladačiek do fliaš baníci z okolia Banskej Štiavnice. Ich výrobky zachytávali výjavy z baníckeho prostredia, prácu, postavy baníkov. Výjavy boli zvyčajne členené vertikálne podľa systému štôlní a šachiet, pričom na najvyššom podlaží boli banské budovy a klopačka. Voľné plochy modelu boli vyplnené nerastmi, úlomkami rudného prachu, machom. Svoje mená s dátumom vyhotovenia výrobcovia vkladali do fľaše.

Autor: Oľga Danglová

Pozri aj: klopačka
Literatúra: Plicková, E.: Motívy baníckej práce vo výtvarnom prejave baníkov. Montánna oblasť Banskej Štiavnice. In Slovenský národopis 21, 1973, s. 3-22.
Plicková, E.: Baníctvo vo výtvarnom prejave. In Hont. Tradície ľudovej kultúry. Banská Bystrica 1988, s. 233-238.